İnternete bağlı her cihazda,

İl yazı işleri müdürlüğünün görevleri. İl idare kurulu müdürlüğünün görevleri. Bu bendin uygulanmasında; cezaların, tedbirlerin ve yaptırımlarının hazırlık ve teklif işlemleri ile mülki amirin onayı veya il ve ilçe idare kurullarının kararlarını müteakip yapılacak tebligat, itiraz ve infaz süreçlerinin izlenmesine dair bütün iş ve işlemlerin sekreteryası cezaya konu fiil veya haller mevzuatla kendilerine görev olarak verilen ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından yapılır. İdare ve denetim müdürlüğünün görevleri 3. İl basın ve halkla ilişkiler müdürlüğünün görevleri. Özel kalem müdürlüğünün görevleri.

Protokol şube müdürlüğünün görevleri. Hukuk işleri şube müdürlüğünün görevleri. İl sosyal etüt ve proje müdürlüğünün görevleri. İdari hizmetler şube müdürlüğünün görevleri. Bilgi işlem şube müdürlüğünün görevleri. İlçe Birimlerinin Görevleri. İlçe birimlerinin görevleri. Birimlerin Çalışması. Evrak Kabul, Havale ve Dağıtım İşleri. İş bölümü. MADDE 26 — 1 Valiliğe gelen her türlü evrakın kabulü, elektronik ortama kaydı, verilmiş yetki çerçevesinde havalesi ve dağıtımı ile birimlerden gönderilecek evrakın dağıtım ve postalama işleri İl Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Şefliği tarafından yapılır.

Gelen - Giden Evrak Takibi

Doğrudan vali tarafından havale ve imza edilecek evrak da bu Yönergede gösterilir. Bakan imzasını taşıyan evrak, özellik taşıyan evrak gibi işlem görür. Evrak kabul görevlileri ve dağıtıcılar. MADDE 27 — 1 Evrak kabul edecek görevliler ile dağıtıcıların isim, unvan ve imza örnekleri resmi dairelerce karşılıklı olarak birbirlerine bildirilir.

İŞKUR'dan İEP Kapsamında Günlük 77 Lira Harçlık -- İşte Başvuru Ekranı

Değişiklikler de aynı işleme tabi tutulur. Evrakın kabulü. MADDE 28 — 1 Elektronik ortamda gelen evrak, evrak kabul görevlisi tarafından teslim alınma işlemi ile kabul edilir. Bu durumda belgenin bir kopyası elektronik ortamda muhafaza edilir. Zarfların açılması. MADDE 29 — 1 Kişiler adına gelen zarflar ilgililerine verilmek üzere dağıtım masasına; gizli, kişiye özel, hizmete özel işaretli zarflar açılmadan gizli evrak masasına elden verilir.

Evrakın ayrılması. Normal evrakın havalesi. MADDE 31 — 1 Elektronik ortamda gelen evrak, evrak kabul görevlisi tarafından teslim alındıktan sonra havale ve imza için yetkilisine iletilir. Tereddüt halinde il yazı işleri müdürünün görüşüne başvurulur. Gizli evrakın havalesi. MADDE 32 — 1 Elektronik ortamda gelen gizli evrak, yetkili evrak kabul görevlisi tarafından teslim alındıktan sonra havalesi yapılmak üzere yetkilisine iletilir. Valilik birimlerine gönderilen evrak, yetkili amirin uygun görüşü ile taraması yapıldıktan sonra, elektronik ortamda ilgilisine havalesi yapılır.

Evrakın kaydı ve dağıtım masasına verilmesi. MADDE 33 — 1 Elektronik ortamda gelen evrak, görevlinin evrakı kabulü ile otomatik olarak sayısını sistemden alır ve kaydı tamamlanır. Postayla veya elden gelen evrak ise birimi ilgilendiriyorsa taraması yapıldıktan sonra sistem üzerinden evrakın türü, geldiği yer, sayısı, tarihi, varsa ek sayısı, konusu, havale olunduğu yer başlıklarına göre belirlenecek sütunlara gerekli bilgilerin yazılması suretiyle kaydolunur.

Evrak Takip Sistemi

Dilekçelere uygulanacak işlem. MADDE 34 — 1 Evrak şefliğine elektronik ortamda, postayla veya kurum ve kuruluşların dağıtıcılarınca getirilen dilekçeler, havale ve imza işlemi yapıldıktan sonra, ilgili daire, kurum veya kuruluşa gönderilir. Evrakın gönderilmesi ve dağıtımı.

MADDE 35 — 1 Elektronik ortamda hazırlanan evrak imzalandıktan sonra sistemden otomatik olarak evrak sayısı alarak postalanmaya hazır hale gelir ve ilgili görevli tarafından elektronik ortamda gönderilir. Elektronik ortam haricinde dağıtım masasına gelen evrak süratle dağıtıma tabi tutulur.

Diğer evrak gidecekleri yere göre ayrılır. Bunlardan gizlilik dereceli olmayanlar zarflanmadan, gizlilik dereceli olanlar ise zarflanarak, havale edildikleri yerlere zimmetle verilir. Bu imkân yoksa zimmet kaydı yapılmak suretiyle teslim edilir.

Özel Tip / Alan Tanımlama

Valilik Birimlerinde Evraka Uygulanacak İşlem. Birimlerde evrakın alınması. MADDE 36 — 1 Evrak Şefliğinden valilik birimlerine gönderilen evrak, elektronik ortamda ya da gerekiyorsa kâğıt kullanılarak, görevli memur tarafından teslim alınır ve öncesinin olup olmadığı araştırılır. Evrakın öncesi varsa onunla birleştirilmek suretiyle; yoksa dosya plânına göre yeni bir dosya açılarak, birim amirine veya yetkilendirilen görevliye verilir.

Birimlerde evrakın incelenmesi ve gereğinin yapılması. İlgili memur tarafından evrakın gereği, amirlerinin görüş, tavsiye ve talimatları doğrultusunda elektronik ortamda ya da gerekiyorsa kâğıt kullanılarak yapılır. Birimlerde işlemi tamamlanan evrakın gönderilmesi. MADDE 38 — 1 Valilik birimlerinde hazırlanan ve imzalanan evrak, evrak sayısını elektronik ortamda alır ve evrakı postalayacak görevliye sistem üzerinden ulaşır. Kaydının tamamlanmasını müteakip kurum, kuruluş veya kişilere elektronik ortamda gönderilir.

Elektronik olarak teslimi mümkün olmayan kurumlara iletilecek yazılar ise kâğıda dökülerek gönderilir. Çıktının uygun bir yerine Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır ibaresi konulur. Çıktı, idarece yetkilendirilmiş görevlinin adı, soyadı ve unvanı belirtilmek suretiyle görevli tarafından imzalanır ve kırmızı ya da mavi mühürle mühürlenir.

İmza ile mührün üst üste gelmemesine dikkat edilir. Faks ile yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılır. Faks ile yapılan yazışmaların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidi yapılır. Birimlerinde Evraka Uygulanacak İşlem. İlçelerde evraka uygulanacak işlem.

Kaymakamlık birimlerine gönderilen evrak, yetkili amirin uygun görüşü ile taraması yapıldıktan sonra, elektronik ortamda ilgilisine havalesi yapılır. Tereddüt halinde ilçe yazı işleri müdürünün görüşüne başvurulur. Kaymakamlık birimlerinde evraka uygulanacak işlem. Dosyalama İşleri. Dosyalama ilkesi.

Dosyalama öncelikle elektronik ortamda yapılır. Kâğıt ortamında gelen evrakın taraması yapıldıktan sonra e-İçişleri ortamında dosyalanır ve ilgili dosyasına konulur. Ana dosya ve açılma şekli.


 1. PaperNIC - Ücretsiz Evrak Takip / Arşiv Programı!
 2. Günlü evrak takip programı.
 3. chioli.tk - The World`s #1 Most Visited Video Chat.
 4. mSpy nedir?.
 5. gps oto takip?
 6. Evrak Takip Programı - Excel Arşivi!
 7. iphone siparis takip.

MADDE 42 — 1 Ana dosya; ana konu kapsamına giren bütün konuları ve işlemleri kapsayan evrakın toplandığı konu kodunun adıdır. Bu grup tek bir klasörden oluşabileceği gibi işlemlerin fazlalığı halinde birden çok klasörden de oluşabilir. Ana dosya, o dosya numarasını taşıyan bir yazı gönderildiği veya geldiği zaman Standart Dosya Planındaki konu kodlarına göre açılır.

Ana dosya anahtarı. MADDE 43 — 1 Standart Dosya Planındaki ana dosya sayıları ve konuları numara sırası alt alta yazılmak suretiyle bir dosya anahtarı hazırlanır ve bu dosya anahtarı birimin merkezi bir yerine asılır. Ana dosyalara sayı ve konu bu dosya anahtarından verilir. Tali dosya ve açılma şekli. MADDE 44 — 1 Tali dosya; ana dosya kapsamına giren çeşitli konu, iş ve işlemlere ait evrakın toplandığı dosyaların adıdır. Ana dosyanın numaralanması ve konu yazılması. Tali dosya fihristleri. MADDE 46 — 1 Bir ana dosya içerisindeki bütün tali dosyaların sıra sayısı ve konusu alt alta yazılmak suretiyle bir fihrist hazırlanır.

Fihrist ilgili ana dosya klasörü kapağının iç yüzüne yapıştırılır. Tali dosyanın numaralanması ve konu yazılması. Tali dosyaların bölünmesi. İşlemlerin yürütülmesi sırasında konunun yeni dosyalara bölünmesi ihtiyacı ortaya çıktığı takdirde yeni açılan dosyaya fihristten yeni numara verilir.

Zonguldak Valiliği

Geçici dosya ve açılma şekli. MADDE 49 — 1 Geçici dosya; birime gelen herhangi bir evraka ait ana dosyanın bir başka birimde, ayrı bir kişi veya yerde ve benzeri bulunması ve o sırada geri alınmasının mümkün olmaması halinde açılacak dosyanın adıdır. Dosyanın üzerine geçici olduğu ve asıl dosyanın numarası yazılır. Evrakın dosyalara konulması.


 • Günlük İş Takibi 2.32 (Ücretsiz)*;
 • Gelen - Giden Evrak Takibi 1.5.
 • Gelen - Giden Evrak Takibi indir - Yeni Program.
 • Türkiye'nin memur portalı?
 • çağdaş bilgisayar zaman kontrol!
 • DemirSoft Yazılım, Evrak Kayıt Takip Sistemi, Veresiye Muhasebe Prog.
 • Birden fazla dosyayı ilgilendiren evrakın dosyalanması. MADDE 51 — 1 Gelen evrak, birden fazla dosya ile ilişkili ise evrakın aslı en çok ilgili olduğu dosyaya konur. İlgili diğer dosyalara evrakın birer fotokopisi veya geldiği yer, gün, sayı ve konusunu gösteren bir not eklenir. Beklemeli evrak. MADDE 52 — 1 Bir birimin, işlemlerini üstlenip üstlenmemesi henüz belirgin hale gelmemiş konuları kapsayan evrak, beklemeli evrak sayılır. Bunlardan birime ait oldukları kabul edilenler, konuları ile bağlantılı açılmış veya açılacak dosyaya konulur.

  Görevliler tarafından özel dosya açılamaması. Ancak vali, vali yardımcıları, kaymakamlar, il hukuk işleri müdürleri, özel kalem müdürleri ve valilerin yetki vereceği birim müdürleri hizmetin gerektirdiği hallerde özel dosya açabilir ve işlemleri bu dosyadan izleyip sonuçlandırabilir.

  Dosya istenmesi ve iadesi. MADDE 54 — 1 İşlemleri yapmakla görevli kişi dosyalamadan sorumlu memurdan ilgili dosyayı yazılı bir fişle isteyebilir. Dosyanın tekrar görülmek istenmesi. MADDE 55 — 1 Görevli kişi, bir dosyayı belli bir süre sonra tekrar görmek istiyorsa adını, görev unvanını ve görmek istediği tarihi belirten yazılı bir fişi dosyaya ekleyerek dosyalama memuruna verir. Dosyadan evrak çıkarılması ve koyulması. MADDE 56 — 1 Kural olarak evrak, dosyası ile birlikte işleme verilir ve alınır, dosyasından ayrılmaz. Evrakın dosyasından çıkarılmasının zorunlu olduğu hallerde, dosyasındaki yerine, evrakın geldiği veya gittiği yeri, verildiği kişiyi, tarihini, sayısını, konusunu ve belli ise geri verileceği tarihi belirten bir ilgi fişi konulur.

  Klasör ve dosya cinsleri. İdari soruşturma başlatıldı. Manda arabası ile hız yapan adamların sonu Video. Barbak 04 Ocak Hazırlamış olduğunuz programları göndermek için tıklayın. Net Memurlar. Taşçı 11 Aralık İhalematik programı İ. Gündüz Güncellendi 30 Nisan Yurtiçi harcırah hesaplama programı M. Atam 26 Nisan İşçi maaş programı M. Kuru - Güncellendi 13 Mart Evrak kayıt programı S. Taşçı 10 Haziran MEB personeli için maaş hesaplama programı A. Yaşar 29 Temmuz Maaş hesaplama programı M. Apartman Yönetici Programı E.

  Memur-Sen, toplu sözleşme talebini iletti. OHAL Komisyonundan sendika üyeliği ve gazete aboneliği kararı. Emekli ve memura 'farklı' maaş.

  Günlük İş Takibi 2.32 (Ücretsiz)*

  Ankara'da en acı düğün: 16 yaşındaki damat öldü. Hakan Atilla'yı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. İttifak'ta 'Kaftancıoğlu' çatlağı!